כל המודעות וכן הגלישה באתר כפופים לתנאי השימוש

הסכם שימוש מפרסמים

הואיל: והחברה הינה חברה המפעילה, בין היתר, אתר בשם המתחם sexeden.co.il, שהינו לוח מודעות מכוון.

והואיל: והמפרסם מצהיר, כי הוא מעוניין לפרסם באתר את שירותיו, זאת בהתאם לכל דיני מדינת ישראל;

והואיל: והמפרסם מצהיר כי אינו מעניק שירותי מין ו/או כל שירותים אחרים האסורים על פי חוקי מדינת ישראל;

לפיכך סוכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

1. הפרסום באתר  sexeden.co.il אינו מקנה למפרסם כל קניין או זכות באתר ו/או בתכניו כל הזכויות והבעלות באתר הינן ונשארות בידי עדן אנטרטיינמנטס, וכל שיש למפרסם הינה רישיון שימוש לפרסם באתר, בהתאם לתנאי הסכם זה.

2. עדן אנטרטיינמנטס שומרת לעצמה הזכות לסרב לפרסם כל גורם אשר לדעתה מהווה מעבר על חוקי מדינת ישראל ו\או עלול להציב את עדן אנטרטיינמנטס במצב של הפרת אחד מחוקיה של מדינת ישראל.

3. עדן אנטרטיינמנטס לא תפרסם תוכן העלול לפגוע בצד שלישי ו/או פרסומים המעודדים לביצוע עבירות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

4. לעדן אנטרטיינמנטס תהיה השליטה הבלעדית בנוסח ומלל המודעה וכן בתמונות המוצגות במסגרתה, ככל שיוצגו ולמפרסם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי עדן אנטרטיינמנטס בכל הקשור לפרסום המודעה. למרות האמור המפרסם יכול לפנות לעדן אנטרטיינמנטס ולבקש לשנות את הניסוח, אך כאמור, לעדן אנטרטיינמנטס אין כל חובה להיענות לבקשה.

5. עדן אנטרטיינמנטס תעשה ככל יכולתה ליתן את השירות באופן סדיר וללא כל הפרעות, יחד עם זאת, עדן אנטרטיינמנטס אינה מתחייבת שהפרסום הניתן באתר לא יחווה הפסקות והפרעות נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת ולמפרסם לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עדן אנטרטיינמנטס בקשר לכך.

6. עדן אנטרטיינמנטס רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה, המראה, והזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש למפרסם באתר.

7. עדן אנטרטיינמנטס אינה מבטיחה ואינה מתחייבת למיקום הפרסום בקטגוריה ספציפית ו/או במיקום ספציפי בדף ולמפרסם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין המיקום ו/או הקטגוריה בו יופיע הפרסום מטעמו.

2. זכויות יוצרים וקניין רוחני

8. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר  sexeden.co.il  וכל חומר אחר הכלול בו שמורות לעדן אנטרטיינמנטס. מובהר, לנוכח העובדה שעדן אנטרטיינמנטס היא זו אשר מנסחת את המלל המופיע בפרסום זכויות היוצרים בפרסום שייכות לה, והמפרסם מתחייב שלא להפר את זכויות היוצרים של עדן אנטרטיינמנטס ובין היתר, לא להעתיק ו/או לפרסם ו/או להציג לציבור את המודעה ו/או חלק ממנה באתרים מתחרים.

9. למרות האמור מובהר, כי האתר כולל תוכן השייך לצדדים שלישים ובמקרה זה זכויות הקניין הרוחני שייכות להן.

3. אחריות והצהרות המפרסם

10. המפרסם מצהיר ומתחייב כי אינו מעניק ולא יציע להעניק ו/או ישדל פונים לקבל ממנו שירותים מיניים האסורים בהתאם לחוקי מדינת ישראל ו/או כל שירותים אחרים המהווים מעבר על חוק מחוקי מדינת ישראל.

11. המפרסם מצהיר כי הובהר לו שהסיבה היחידה לכך שעדן אנטרטיינמנטס מסכימה להיקשר איתו בחוזה פרסום היא התחייבותו בסעיף 10 לעיל.

12. המפרסם מצהיר כי הובהר לי כי במידה ויפר את אחד מחוקי מדינת ישראל ובעקבות כך ייגרם לעדן אנטרטיינמנטס נזק מכל מין ו/או סוג ובין היתר, נזק כספי, לשם ו/או למוניטין ו/או שהאתר ייסגר כתוצאה מכך המפרסם ישלם לעדן אנטרטיינמנטס פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, זאת, מעבר לזכותה של עדן אנטרטיינמנטס לפעול נגדו במישור המשפטי ובהתאם לכל דין בגין כל נזק אשר ייגרם לו.

13. המפרסם מצהיר כי הוא ורק הוא אחראי לטיב השירות אשר מפורסם על ידו וכי עדן אנטרטיינמנטס לא תשא בכל אחריות ו/או נזק ו/או תביעה ו/או דרישת פיצוי כתוצאה מכך.

14. המפרסם מצהיר כי ככל שיועלו טענות כלפי עדן אנטרטיינמנטס הוא ישפה ויפצה את עדן אנטרטיינמנטס בגין כל נזק שכזה מיד עם דרישתה הראשונה של עדן אנטרטיינמנטס.

15. המפרסם מתחייב להודיע לעדן אנטרטיינמנטס מיד עם קבלת טענה ו/או דרישה לתשלום בקשר עם שרותים שפרסם באתר sexeden.co.il ו/או על פניה של רשות מרשויות ישראל בקשר לפרסום ו/או לשרותים אשר המפרסם מעניק.

16. מובהר כי היחסים בין המפרסם לבין עדן אנטרטיינמנטס הינם יחסים של מזמין קבלן משנה, על כל המשתמע מכך.

17. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שלעדן אנטרטיינמנטס קיימת הזכות לבדוק ולבצע שיחות ו/או לשלוח לידים מטעמה בשם בדוי על מנת לוודאי כי המפרסם עומד בתנאי הסכם זה ולא מעניק שירותים האסורים על פי כל חוק ו/או עובר על אחד מחוקי מדינת ישראל.

18. המפרסם מתחייב לשמור על פרטיותם של מזמיני השירותים ולא לבצע כל פעולה אסורה ו/או תיעוד של השירותים אותם הוא מעניק לאחרים.

19. המפרסם מצהיר כי הוא מודע לכך שבמידה ויתברר כי הפר את אחד מסעיפי ההסכם ו/או אחת מהתחייבויותיו רשאית עדן אנטרטיינמנטס להפסיק באופן מידי את שרות הפרסום ובמקרה זה לא יהיה המפרסם זכאי לכל פיצוי כספי מכל מין וסוג, זאת, כאמור בנוסף לסנקציה הקבועה בסעיף 12 לעיל.

20. המפרסם מצהיר כי התמונה שישלח לעדן אנטרטיינמנטס לצורך הפרסום הינה תמונה שלו וכי כל זכויות היוצרים בתמונה שייכות לו וכי בכל מקרה התמוה אינה מפירה זכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות מכל מין וסוג של צד שלישי כלשהו.

21. המפרסם מתחייב להעביר לידי עדן אנטרטיינמנטס פרטים מלאים כגון, שם מלא, למספר טלפון, מספר ת.ז. וכן כל מידע ש עדן אנטרטיינמנטס תבקש לצורך זיהוי, לצרכיה.

22. המפרסם מצהיר כי הובהר לו שעדן אנטרטיינמנטס תשמור על פרטיותו, כל עוד לא תהיה פניה מוסמכת מאחת מרשויות המדינה. ככל שהמפרסם יעבור על אחד מחוקי המדינה ויידרשו חשיפת פרטים, עדן אנטרטיינמנטס, כגוף שומר חוק תפעל בשיתוף פעולה עם אותה רשות ולמפרסם לא תהיה כל טענה כלפי עדן אנטרטיינמנטס.

4. התחייבויות עדן אנטרטיינמנטס

23. כאמור לעיל, עדן אנטרטיינמנטס אחראית על כתיבת הפרסומת, הצבת התמונות והעלאת הפרסום לאתר sexeden.co.il .

24. כאמור לעיל, לאחר העלאת הפרסום לאתר עדן אנטרטיינמנטס תיידע את המפרסם, שיתבקש לאשר נכונות הפרטים המופיעים בפרסום. מובהר כי בכל מקרה עדן אנטרטיינמנטס לא תהיה אחראית לכל טעות ו/או השמטה באחד מפרטי הפרסום, בין אם הפרסום אושר על ידי המפרסם ובין אם לאו.

25. עדן אנטרטיינמנטס מבהירה כי כלל נוסח ועיצוב המודעות הינו אחיד וכי בכל מקרה וכאמור לעיל עדן אנטרטיינמנטס יכולה לעצב המודעות ו/או למקמם בהתאם לשיקול דעתה.

26. מובהר כי עדן אנטרטיינמנטס תשאף ותפעל לקידום שווה של המפרסמים בהתאם להסכם הפרסום ולהתחייבויותיה למפרסם, יחד עם זאת, מובהר, כי עדן אנטרטיינמנטס.

27. מובהר כי עדן אנטרטיינמנטס בדרך כלל לא תקדם באופן פרטני פרסומות באמצעות מודעות קנויות, אלא, היא פועלת לקידום האתר והקטיגוריות השונות בהתאם לשיקול דעתה ומקצועיותה.

5. מדיניות תשלום וכניסתו לתוקף הסכם

28. הסכם הפרסום בין עדן אנטרטיינמנטס לבין המפרסם יכנס לתוקף אך ורק לאחר חתימה על ההסכם (באמצעות החתימה האלקטרונית) לאחר חתימה על הסכם זה ולאאחר ביצוע התשלום הראשון בהתאם לסיכום טלפוני שייערך בין עדן אנטרטיינמנטס לבין המפרסם.

29. הסכם זה יהיה בתוקף למשך שנה קלנדרית (12 חודשים) מיום כניסתו לתוקף ויתחדש באופן אוטומאטי אלא אם אחד הצדדים יודיע למשנהו על סיום ההסכם. מובהר כי למרות האמור לעדן אנטרטיינמנטס קיימת הזכות לבטל ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת ולמפרסם לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

30. מובהר, כי בכל מקרה המפרסם מתחייב לשלם מידי חודש בחודשו את התשלום עבור הפרסום

31. מובהר, כי במהלך תקופת הפרסום רשאית עדן אנטרטיינמנטס לשנות את אופן התשלום ו/או תנאי התשלום המוסכמים.

32. כאמור בפני המפרסם יוצגו חבילות פרסום שונות במסגרת שיחת הטלפון והמפרסם יבחר וימלא בהסכם זה את אפשרות הפרסום המועדפת עליו.